YOU, ME & THE OTHERS; THAT’S US!

Fra synsing og antagelser til kunnskaper og forståelse. Elevene skal lære mer om andre gjennom samtidig å lære mer om seg selv og sin egen kultur.

Innledning

Et prosjekt for valgfaget 'Internasjonalt samarbeid' med varighet på ca to måneder med 1 -2 timer pr. uke samarbeidsspråk vil naturlig være engelsk

Etter en ide av Anita Normann, førstelektor NTNU

Andre fremmedspråk kan være aktuelle

Mål

Prosjektets hovedmål

Gjennom å samarbeide om dette prosjektet skal de involverte elevene fra ulike land i Europa

 • Oppnå interkulturell kompetanse, som innebærer å lære mer om ”de andre” gjennom å lære mer om seg selv
 • Bevege seg fra stereotypiske oppfatninger om ”de andre” til faktiske kunnskaper 

Kompetansemål fra fagets læreplan (dvs. utkast til læreplan):

Fra hovedområdet Samfunn og Kultur

 • Sammenligne og vurdere forskjeller og likheter mellom egen og andres kultur og samfunn ved å presentere og dokumentere eget arbeid 

Fra hovedområdet Kommunikasjon og Språklæring

 • Velge tema, hensiktsmessig kommunikasjonsteknologi og språk tilpasset formålet
 • Bruke valgte tema for å planlegge og produsere innhold

Slik gjør du

Innledende arbeid

 • Kontakt med skoler i tre europeiske land er etablert før skolestart
 • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på eTwinningLive. Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS) hvor både lærere og elever kan samarbeide på en sikker måte og selv bestemme hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert. 

Produsere

 • I en innledende fase skal hver av de involverte klassene drøfte:
  • Hva tror vi at ”de andre” tror om oss og vårt land?
  • Hva syns vi selv er typisk for oss og for vårt land?
  • Hva mener vi er typisk for partnerlandet?
  • Hvilke oppfatninger har vi om ”de andre”, dvs. elevene i det landet vi samarbeider med?
 • Med utg.pkt. i drøftinga over skal elevene i de involverte klassene deretter:
  • Dokumenterer de tanker, meninger og oppfatninger de har om ”de andre” og det landet disse representerer. Dette kan for eksempel gjøres ved å skrive en refleksjonstekst, lage et digitalt uttrykk, lage et kunstnerisk uttrykk eller at elevene vha andre uttrykksformer setter ord på noe av det som ble drøftet i innledninga vedr oppfatninger om ”de andre”
  • Produser (individuelt eller i grupper) ulike uttrykk som kan visualiserer / beskriver /eksemplifisere det som elevene mener er typisk for eget land og befolkning, og som senere kan deles ved å laste opp på TwinSpace. Dette kan eksempelvis være:
   • fotomontasjer/-presentasjoner
   • digitale historier med egne bilder og eget innlest manus (for eksempel vha verktøyene Moviemaker, Photostory, iMovie, for å nevne noen)
   • PowerPoint presentasjoner med stikkord og bilder
   • digital veggavis (som for eksempel Glog)
   • korte dokumentarfilmer
   • korte animasjonsfilmer (for eksempel vha verktøyet Comic Strip Creator)
   • digital bok med egen tekst og bilder (for eksempel Storybird) m.m.

Dele

 • De produserte uttrykkene om eget land og befolkning publiseres på TwinSpace som er et lukket elektronisk ”klasserom” man får tilgang på når et eTwinning prosjekt er registrert og godkjent
 • Elevene i de respektive partnerklassene inviteres inn som brukere av Twin Space. Se her hvordan dette gjøres: Administrere TwinSpace. Når elevene er blitt medlemmer av Twin Space kan også de, og ikke bare lærerne, laste ned og studere det som partnerelevene har publisert på Twin Space. I tillegg kan de bruke de kommunikasjons- og samarbeidsverktøyene som finnes på Twin Space

Kommunisere

 • Det må legges til rette for ulike typer kommunikasjon i dette prosjektet. Samtaler og drøftinger bør foregå langs to linjer
  • Internt i de involverte klasser
  • Felles mellom prosjektpartnerne (se tips om kommunikasjonsmedier lengre ned)
 • Både klassevis og sammen vurderer og drøfter elevene materialet/uttrykkene partnerklassen har produsert og publisert på prosjektets Twin Space
  • Hva er likt og hva er ulikt mellom oss og mellom landene våre?
  • Hvordan presenterer klassene seg selv og landet sitt sammenlignet med partnerklassens antagelser om dem og det landet de kommer fra?

Reflektere

 • For å nå målet om interkulturell kompetanse og faktisk kunnskap om ”de andre” er det viktig at det settes av god tid til refleksjonsfasen. I denne fasen må elevene, både internt i klassene og sammen med partnerklassen sin, reflektere rundt forskjellene og likhetene de oppdaget da de sammenlignet og drøftet det produserte materialet i prosjektet. Her kan med fordel også stoff fra andre fag, (for eksempel samfunnsfag, engelsk, rle) trekkes inn for å gi mer dybde til refleksjonene. Det må være et mål at elevene går fra synsing og antagelser til kunnskaper og forståelse, og at de kan lære mer om andre gjennom samtidig å lære mer om seg selv og egen kultur. 
 • Avslutningsvis tar elevene fram igjen sin dokumentasjon av de innledende drøftinger, der fokuset lå på antagelser. De skal nå sammenligne sine antagelser fra starten av prosjektet med den kunnskapende gjennom prosjektet har ervervet seg. Dette brukes for å:
  • Drøfte likheter og forskjeller mellom antagelser og kunnskaper
  • Oppsummere og drøfte hva de har lært om seg selv og egen kultur
  • Oppsummere og drøfte hva de har lært om sine partnerelever og deres kultur
  • Reflektere rundt begrep som stereotypier og  fordommer 

Tips

Fordelen med å bruke TwinSpace og verktøyene som er tilgjengelige der er at TwinSpace er en prosjektorientert, reklamefri, brukervennlig og trygg plattform for samarbeidet. TwinSpace kan være en samarbeidsplattform som er forbeholdt elevenes skolerelatert arbeid. Prosjektet utelukker likevel ikke at andre kommunikasjonsmedier / sosiale medier også kan brukes, enten som et tillegg eller som et alternativ. Dette kan for eksempel være Skype eller Facebook, for å nevne noen. 

Evaluering av opplegg

Det er viktig å sette av nok tid til drøftinger og refleksjoner i etterkant av produksjon og deling. I motsatt fall vil den kulturelle dimensjonen i prosjektet stå i fare for å gå tapt.

Forfatter: Anita Normann
Organisasjon:
NTNU
Publisert: 04. okt 2017
Oppdatert: 16. okt 2018

Send inn ditt læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av?

Opprett en brukerkonto, logg inn og del ditt bidrag »

Finn flere ressurser til bruk i undervisning!

IKT i praksis er en delingsarena for digital pedagogisk praksis. Finn anbefalte apper eller programmer eller ta i bruk et læringsopplegg!

Besøk IKTipraksis.no »

Lignende læringsopplegg

 • Ukens Nyheter logo
  Ukentlige nyhetspresentasjoner i samarbeid med andre.
 • Waterways
  Våre største byer ligger gjerne ved naturlige havner, og har fremdeles et aktivt rutenett av skip som knytter oss sammen med mennesker i havner både nært og fjernt. I dette prosjektet tar elevene utgangspunkt vannveiene i sitt nærmiljø, og utforsker hvordan vannet knyttet oss sammen med andre før i tiden og situasjonen i dag.  
 • Juletre
  Dette er et prosjekt om julehøytiden i ulike land. Det vil engasjerer alle med konkrete aktiviteter som ikke krever så mye tid eller utstyr for å bli vellykket.