Kulturkunnskap via filmverden

Sharing cultures through the world of movies
Videregående elever ser og diskuterer filmer på tvers av landegrenser. Varighet tre måneder med en til to timer pr. uke.

Innledning

En prosjektide av Hanne Kvam Ramberg, eTwinning ambassadør

Tidsbruk

Tre timer i ukene med filmvisning og deretter 1-2 timer pr uke for filmanalyse og diskusjoner. Man kan velge å se to-tre filmer fordelt over tre måneder parallelt med at man bruker tid på å bli kjent og å skape et godt grunnlag for gode relasjoner mellom elevgruppene

 

Mål

Hovedmål

 • å skape engasjement 
 • å gi elevene innsikt i kulturkunnskap gjennom en kanal elevene kjenner til og ofte er positive til 
 • å gi alle elever muligheten til å tilegne seg kulturkunnskap gjennom lyd og bilde
 • å gi elevgruppene et felles utgangspunkt for videre samarbeid

Tilknytning til læreplan 

Noen eksempler

 • skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer
 • bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet
 • bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk
 • samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge
 • sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge
 • samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet
 • gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur
 • definere omgrepet kultur og gje døme på at kultur varierer frå stad til stad og endrar seg over tid
 • presentere hovudtrekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk
 • beskrive hovudtrekk ved kulturen til nokre minoritetar i Noreg og drøfte utfordringar i fleirkulturelle samfunn
 • forklare kvifor fordommar oppstår og diskutere korleis framandfrykt og rasisme kan motarbeidast
 • gje døme på korleis religion og etnisk variasjon påverkar samfunn og kultur

Slik gjør du

Innledende arbeid 

 • Kontakt med skoler i ett til to europeiske land er etablert før skolestart
 • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på eTwinningLive. Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS) hvor både lærere og elever kan samarbeide på en sikker måte og selv bestemme hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert
 • lærerne bli enige om filmer, kommunikasjonsplattform og verktøy
 • lærerne velger ut tema innenfor kulturkunnskap knyttet til filmvalg
 • det lages en tidsplan for prosjektet

Gjennomføring 

Progresjon 

 • Første to uker: bli kjent
 • 3. uke: se film nr. 1
 • 4. og 5. uke: analysere og diskutere filmen
 • 6. uke: avsluttende presentasjon av etterarbeid knyttet til film nr. 1
 • 8. uke: se film nr. 2
 • 9. og 10. uke: analysere og diskutere filmen
 • 11. uke: avsluttende presentasjon av etterarbeid knyttet til film nr. 2
 • 12. og 13. uke: Elevgruppene avslutter hele prosjektet med å selv spille inn én scene fra en av filmene de har jobbet med og deretter dele sluttproduktet med sine partnergrupper
 • Eksempel på tema som kan bli diskutert og jobbet med
  • høytider
  • sjangerlære el realismo mágico
  • kulturforskjeller mellom landsbygda og byen
  • ungdomskultur
  • fritidssysler
  • holdninger til personvern og opphavsrett
 • de involverte klassene deles inn i mindre grupper der alle grupper består av representanter fra alle tre partnerskolene.  
 • gruppene poster tanker og observasjoner fra filmen knyttet til det aktuelle tema på http://www.padlet.com
 • elevene kan møtes via Skype og svare sammen på spørsmål knyttet til filmen og det aktuelle tema
 • hver gruppe poster en oppsummering av sitt arbeid på TwinSpace, elevene kan selv velge form 
 • gjennomfør intervjuer, lag presentasjoner og tekster - alt deles på TwinSpace

Som nevnt kan prosjektet avsluttes med at hver partnerskole lager sin tolkning av én scene fra en av filmene gruppene har sett og denne spilles inn til film og deles i TwinSpace.

Utstyr

All kommunikasjon går i hovedsak via TwinSpace. I tillegg vil man kunne benytte seg av samskrivingverktøyet www.padlet.com, gruppesamtaler via Skype og presentasjoner via blogg. Og dette vil gjelde både lærere og elevgrupper. Forslag om verktøy fra elevene selv er alltid spennende og bør inkluderes!

 • TwinSpace med e-post, chat og videokonferanse
 • e-post
 • Skype
 • Presentasjonsverktøy
 • videoredigering
 • Padlet

Tips

Et eksempel på et tidligere prosjekt: Filmene Volver av Pedro Almodovar og Veiviseren av Nils Gaup ble brukt som utgangspunkt for ulike tema innenfor kulturkunnskap. To prosjektgrupper var involvert, Norge og Spania. Arbeidsspråkene var spansk og engelsk. Elevene gikk første året på videregående skole. Eksempel på tema som ble diskutert og jobbet med:

 • høytider
 • Allehelgensdag
 • sjangerlære el realismo mágico
 • det samiske folk og kultur – et tilbakeblikk og situasjonen i dag 

Evaluering av opplegg

Film er et takknemlig medium å jobbe med da de fleste elever liker å se film. En annen fordel med å bruke film er at elevene får input både gjennom bilde og lyd samt egne referansepunkter. Ved å bruke film i klasserommet utfordres flere av elevens sanser, og det skapes et godt miljø for læring. Å bruke film som utgangspunkt er også er fordel med tanke på at elevene da har samme referansepunkter ved oppstart av arbeidet.

Samtidig er det viktig at lærergruppa på forhånd konkretiserer  både for seg selv og for elevene hvilke tema man er ute etter å jobbe med slik at man unngår at diskusjonene blir for generelle.

Bruk av film gjør det enkelt å differensiere, man kan alltid si noe om en film på det fremmedspråket man studerer. Læreren må i etterkant finne oppfølgingsoppgaver som passer til de ulike elvenes nivå, slik at alle kan arbeide videre med det de har sett.

Forfatter: Torbjørn D. Moe
Organisasjon:
Senter for IKT i utdanningen
Publisert: 04. okt 2017
Oppdatert: 25. okt 2017

Send inn ditt læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av?

Opprett en brukerkonto, logg inn og del ditt bidrag »

Finn flere ressurser til bruk i undervisning!

IKT i praksis er en delingsarena for digital pedagogisk praksis. Finn anbefalte apper eller programmer eller ta i bruk et læringsopplegg!

Besøk IKTipraksis.no »

Lignende læringsopplegg

 • Guess who
  In a global world, teenagers all over Europe share the same idols and role models. In this project, students will produce video interviews with international celebrities without revealing their names, and students of other nationalities will have to guess who the chosen celebrity is.
 • Lærerstudent og elever
  Prosjekt for lærerstudenters praksisperiode med en varighet på tre til fem uker. Prosjektet er utarbeidet av Anita Normann, førstelektor ved NTNU.
  Kan brukes i andre fremmedspråk.
 • Klatring
  Dette prosjektet handler om å formidle tanker, følelser, opplevelser og ønsker på et annet språk. Ved å ta utgangspunkt i egen fritidsaktivitet eller interesse er man sikker på at alle har noe de kan fortelle om.