Digitale verktøy i matematikk

Elever fra ulike land samarbeider om å løse matematiske problem også praktiske matematiske utfordringer hvor elevene diskuterer og regner seg fram til en løsning

Innledning

Utarbeidet etter en ide av Ruth Helene Romsøy, lærer ved Odda ungdomsskole

Prosjektet er beregnet på ungdomstrinnet med en varighet på ca et halvt år med 2 timer pr. uke.

Mål

Hovedmål for prosjektet

 • Bruk av digitale verktøy for å motivere og lette matematikkforståelsen

Læreplanmål

Digitale ferdigheiter i matematikk inneber å bruke digitale verktøy til læring gjennom spel, utforsking, visualisering og presentasjon. Det handlar òg om å kjenne til, bruke og vurdere digitale verktøy til berekningar, problemløysing, simulering og modellering. Vidare vil det seie å finne informasjon, analysere, behandle og presentere data med formålstenlege verktøy, og vere kritisk til kjelder, analysar og resultat. 

 • tolke og lage arbeidsteikningar og perspektivteikningar med fleire forsvinningspunkt, med og utan digitale verktøy
 • bruke koordinatar til å avbilde figurar og utforske eigenskapar ved geometriske former, med og utan digitale verkt
 • gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk
 • ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidd, presentere data, med og utan digitale verktøy, og drøfte ulike dataframstillingar og kva inntrykk dei kan gje
 • lage funksjonar som beskriv numeriske samanhengar og praktiske situasjonar, med og utan digitale verktøy, beskrive og tolke dei og omsetje mellom ulike representasjonar av funksjonar, som grafar, tabellar, formlar og tekstar

Slik gjør du

Innledende arbeid

 • Kontakt med skoler i tre til fire europeiske land er etablert før skolestart
 • To av samarbeidspartnerne registrer prosjektet på eTwinningLive. Dere får da tilgang til et prosjektrom/TwinSpace(TS) hvor både lærere og elever kan samarbeide på en sikker måte og selv bestemme hva som skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. De andre deltakerne inviteres inn etter hvert.

Progresjon

Fase 1

Felles planlegging med alle lærere involvert. 

 • Sette opp felles timeplan, bestemme hvilke tema som skal jobbes med, avtale når det er mulig å bruke chat, eller Skype.   
 • Her har jeg valgt temaene geometri, innsamling og behandling av data, bruk av excel regneark, budsjett, valuta, bruk av rutetabeller  Her kan Skype, eller videokonferanse brukes  Tidsbruk:  ca. 2 timer.

Fase 2

Tema Geometri.

 • Utveksling av undervisningsopplegg geometri.  Kan gjøres via video (youtube) eller PowerPoint.
 • Utprøving av undervisningsoppleggene med elevene.
 • Elevstyrt aktivitet.  Filming av aktiviteter i skolegården.  F.eks. sirkel og radius/omkrets og areal, trekant/Pythagoras.  Elevene tegner opp sirkler, trekanter i skolegården, viser hvordan de kommer frem til formler for areal/omkrets av sirkler, areal/omkrets av trekanter, Pytagoras.  Her kan Youtube brukes – lastes opp på etwinning.
 • GeoGebra er et verktøy som kan brukes.
 • Evaluering av tema – oppgaver som løses, spørreskjema, tilbakemelding på undervisningsopplegg.

Fase 3

 • Tema Innsamling og bearbeiding av data.  Elevene lager en spørreundersøkelse .  Disse legges inn på etwinning  og besvares av elevene. Dette materiale brukes som utgangspunkt for tabeller og  grafiske fremstillinger, innlæring av uttrykk som sekvens, merian, gjennomsnitt, typetall, variasjonsbredde.  Bruk av Excel regneark.
 • Presentere resultatene som diagram og tabeller i TwinSpace.

Fase 4

 • Budsjett, valuta, rutetabeller, kart og målestokk. Planlegge en tur til et av av samarbeidslandene, samle inn informasjon fra landet ved spørsmål i TwinSpace, lage reiserute med tider og priser, valuta, overnatting, budsjett.
 • Regneark brukes til budsjett, legge inn formler,  Valutakalkulator.
 • Presentere disse turene i TwinSpace, enten med en PowerPoint, eller at elevene filmer en presentasjon som de legger inn på Twinspace.

Fase 5

Skype, videokonferanse eller chat i TwinSpace:

 • Elevene fra ulike land samarbeider om å løse ulike problem innenfor de tema vi har jobbet med.  Her kan man også bruke praktiske oppgaver hvor elevene diskuterer seg fram til en løsning (f.eks. byggesett)

Utstyr

 • TwinSpace med e-post, chat og videokonferanse
 • e-post
 • Skype
 • GeoGebra
 • Regneark
 • Kahoot

Tips

Kan være et prosjekt med kun skandinaviske (eller kun norske) skoler, eller et prosjekt på engelsk hvor språkfaktoren kommer inn (se litt på matematikk som et internasjonalt språk.)

En PowerPoint om prosjekt i Odda Ungdomsskole med lenker til videoer, og undervisningsopplegg:

Et eksempel på oppgaven planlegge en reise i Europa:

Side om å bruke digitale verktøy i matematikk, med lenker  og video om geometri

Diverse videoressurser i matematikk for ungdomstrinnet:

Video om måling av rettvinklete trekanter:

Hvordan samle inn og bearbeide data:

Hvordan lage Kahoot:

Enkel bruk av excel regneark:

Geometriske former med GeoGebra:

Vurdering

Hver av skolene lager en prøve fra temaene, disse blir fordelt på de ulike skolene.  Elevene besvarer spørreskjema for å finne ut hva de synes om læringsutbytte

Evaluering av opplegg

 • Elevene besvarer spørreskjema om generelle tanker om prosjektet. 
 • Lærerne utveksler sine vurderinger av prosjektet. 
  • Hva er de fornøyd med? 
  • Var det valgt hensiktsmessige verktøy? 
  • Var kommunikasjonen god nok? 
  • Var elevene motiverte? 
  • Hva kunne ha vært gjort annerledes? 
  • Har planleggingen vært god nok?

Elevene lager Kahoot med spørsmål fra tema.  Lenke legges inn i Twinspace,

Forfatter: Torbjørn D. Moe
Organisasjon:
Senter for IKT i utdanningen
Publisert: 04. okt 2017
Oppdatert: 04. okt 2017

Send inn ditt læringsopplegg

Har du gjennomført et læringsopplegg i skole eller barnehage som andre pedagoger kan ha interesse av?

Opprett en brukerkonto, logg inn og del ditt bidrag »

Finn flere ressurser til bruk i undervisning!

IKT i praksis er en delingsarena for digital pedagogisk praksis. Finn anbefalte apper eller programmer eller ta i bruk et læringsopplegg!

Besøk IKTipraksis.no »

Lignende læringsopplegg

 • Bilde av Thors Matvogn i Porsgrunn
  Elever fra forskjellige skoler sammenlikner hjemstedene sine på forskjellige måter i Twinspace, hjemmesiden til et eTwinningprosjekt. Dette prosjektet kan gjennomføres som et lite forskningsprosjekt eller som en kulturell og språklig utveksling. VÅRT HJEMSTED passer best for ungdomstrinnet.
 • Symmetri
  Elevene finner symmetri i naturen og ellers i nærmiljøet. De tar bilder med mobilen og deler i eTwinning med partnerskolen og lager et digitalt galleri på TwinSpace.
 • Storybird
  Sett av noen uker til samskriving med elever i et annet land. En autentisk mottakergruppe for elevenes tekster vil påvirke både motivasjonen og kvaliteten på skrivearbeidet deres.